به گزارش خبرنگار مهر،نرخانواع سکهدر هفته گذشته در بازار با نوسانات و تغییرات زیادی مواجه بود، به طوری که نرخسکه ها از اوایل هفته روند صعودی را در پیش گرفت و به اوج خود در روز سه شنبه گذشته رسید، اما با اعلام سیاستهای بانک مرکزی و آغاز اعمال آنها از روز چهارشنبه نرخ سکه ها رو به کاهش گذاشت،به همین بهانه خبرگزاری مهر اقدام به انتشار نرخ سکه ها طی 33 سال گذشته کرد.

سکه طرح قدیم

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم در سال 57 معادل420 تومان، در سال 58 معادل یکهزار و 300 تومان،در سال 59 حدود دو هزار و 400 تومان،در سالهای60 تا 62معادل 3 هزار و500تومان،در سال63 حدود 3 هزار و 900 تومان، در سال64 حدود4 هزار و 418 تومان ودر سال 65 حدود 6 هزار و 500 تومان بوده است.

اما قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم که در آن سالها تنها سکه بهار آزاد رایج در کشور بود و توسط بانک مرکزی ضرب می شود، در سال 66 به یکباره با افزایش چشمگیری مواجه شد و از رقم 6 هزار و 500 توماندر سال 65 به حدود 11 هزار و 257 توماندر سال مذکور رسید، اما مجددا در سال 67 کاهش یافت و به 9 هزار و 939 تومان رسید، در سال68 مجددابا افزایش همراه شد و به 10 هزار و 922تومان رسید.

نرخ سکهمجددا در سال 69 افزایش یافت و به 12 هزار و 707 تومان رسید اما در سال 70 با روندی کاهشی به 12 هزار و 447 تومانرسید، در سال 71 در قیمت12 هزار و 409تومان باقی مانداما در سال 72 مجددا افزایش چشمگیری یافت و به 16 هزار و 488 تومان افزایشیافت.

نوساناتقیمت سکه بهار آزادی در سال 73 به اوج خود رسید و منجر به افزایش شدید قیمت آنبه 30 هزار و 352 تومان رسید که افزایش حدود دو برابریرا نسبت به سال قبل از خود نشان می دهد، این روند افزایشی همچنان ادامه داشتبه طوریکه قیمت سکه بهار آزادی به 44 هزار و 169 توماندرسال 74رسید، یعنی همان سالی که سکه طرح امام(ره)به عنوان یک سکه بهار آزادیجدید از سوی بانک مرکزی با قیمت 41 هزار و 259 تومانوارد بازار شد.

بر این اساسدر سال 75 قیمت سکه طرح قدیم به 41 هزار و 273تومان،در سال 76 به 38 هزار و 833 تومان،در سال 77 به 45 هزار و 90 تومان، در سال 78 به58 هزار و 741 تومان، در سال 79 به 60 هزار و 512 تومان، در سال 80 به 60 هزار و820 تومان، در سال 81 به 69 هزار و 960 تومان و در سال 82 به 86 هزار و 150 تومان رسید.

همچنین طی سالهای مذکور قیمت سکه روند صعودی را در پیش گرفت و در نهایت در سال 83 بود که نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح قدیمبه بالای 100 هزار تومان رسید، به طوریکه متوسط نرخ آن در پایان سالمذکور به 104 هزار و 537 تومان رسید، روند افزایشی همچنان ادامه داشت تا در سال 84 نرخ سکه طرح قدیم 122 هزار و 890 تومان شد.

بالاخره در سال 85 بود که نرخ سکه طرح قدیم از مرز 160 هزار تومان بالاتر رفت و متوسط نرخ آن در پایان همین سال 167 هزار و 967 تومان شد، همچنین در سال 86 به 190 هزار و 678 تومان رسید، اما از سال 87 بود که نرخ آن به بیش از 200 هزار تومان افزایش یافت و در نرخ 231 هزار و 649 تومان در سال 87 خرید و فروش شد و در نهایت در سال 288 هزار تومان به فروش رفت.

بررسی روند قیمت سکهطرح قدیم نشان می دهد که این سکهسال 89 را با قیمتی حدود 286 هزار تومان آغاز کرد واسفند ماه را با قیمت435 هزار تومان به پایان رساند.

عیار و وزن سکه طرح قدیم و جدید با هم هیچگونه تفاوتی ندارند، اما سکه طرح قدیم دیگر ضرب نمی شود و باندهای مافیایی بازار سکه هر از گاهی به بهانه نایب بودن آن را از بازار جمع می کنند و پس از کسب سودهای فراوان دوباره آن را به بازار سرازیر می کنند.

این نوع سکه دیگر توسط بانک مرکزی ضرب نمیشود و کم کم حالت عتیقه پیدا میکند، به همین دلیل قیمت آندر بازار افزایش می یابد،سکه های طرح قدیمی که هم اکنون در بازار خرید و فروش می شود، از گذشته وجود داشته است.


جدول 33 ساله سکه طرح قدیم سال قیمت/تومان 57 420 58 1300 59 2400 60 3500 61 3500 62 3500 63 3900 64 4418 65 6500 66 11257 67 9939 68 10922 69 12707 70 12447 71 12409 72 16488 73 30352 74 44169 75 41273 76 38833 77 45092 78 58741 79 60512 80 60820 81 69960 82 86150 83 104537 84 122890 85 167967 86 190678 87 231649 88 288000 89 435000 سکه طرح جدید

سکه طرح جدید با تصور حضرت امام(ره) در سال 74توسط بانک مرکزی وارد بازار شد و متوسط نرخ آن در سال مذکور حدود41 هزار و 259 تومانبود،نرخ این سکه درسال 75 کاهش یافت و40 هزار و 785 تومان شد، در سال76 نیز روند نزولی خود راادامه داد ونرخ آن به 38 هزار و 511 تومان کاهش یافت، اما در سال 77 با روندی صعودی به 45 هزارتومان رسید واین روند صعودی همچنان ادامه داشت تا این در سال 78 در نرخ 58 هزار و 615 تومان فروخته شد.

در سال 79 نرخ نرخ سکه طرح جدید مجددا کاهش یافت و به 56 هزار و 700 تومان رسید، درسال 80 قیمت سکه طرح جدید54 هزار و 388 تومان، در سال 81 62 هزار و 901 تومان، در سال 82 حدود 76 هزار و 580 تومان و در سال 83 حدود 90 هزار و 160 تومان شد.

اما در سال 84 نرخ سکه طرح جدید به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت، به طوریکه به 106 هزار و 600 تومان رسید و از آن زمان تاکنون نیز همچنان روند صعودی قیمتی را ادامه داده است، بر این اساس متوسط نرخ آن در سال 85 معادل 144 هزار و 210 تومان، در سال 86 حدود 172 هزار و 870 تومان، در سال 87 حدود 205 هزار و 380 تومان و در سال 88 معادل 270 هزار تومان بود.

بررسی روند قیمت سکه طرح جدید در بازار ایران هم نشان می دهد کهنرخ این سکه در فروردینماه سال 89 معادل 271 هزار تومان و در اسفندماه حدود383 هزار تومان بوده است.

روند تغییرات قیمت سکه در بازار کشور طی سالهای 84 تا 89 نشان می دهد قیمت سکه طلا شامل طرح قدیم و طرح جدید هر ساله به طور متوسط 20 درصد افزایش قیمت داشته است و اوج افزایش قیمت در این دوره تا قبل از سال 89 مربوط به سال 85 می شود که با اوج گیری نقدینگی در کشور قیمت سکه طرح قدیم 36.7 درصد و سکه طرح جدید بالغ بر 35.3 درصد رشد قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت سکه طرح جدید 16 سال سال قیمت/تومان 74 41259 75 40785 76 38511 77 45000 78 58615 79 56700 80 54388 81 62901 82 76580 83 90160 84 106600 85 144210 86 172870 87 205380 88 270000 89 383000 نیم سکه

سکه نیم بهار آزادی از سال77 توسط بانک مرکزی وارد بازار سکه کشور شده است، قیمت آن به طور متوسط در سال مذکور معادل 24 هزار و 648 تومان، در سال 78 حدود 33 هزار و 790 تومان، در سال 79 حدود 38 هزار و 445 تومان، در سال 80 معادل 36 هزار و 115 تومان، در سال 81 حدود 34 هزار و 590 تومان، در سال 82 معادل 39 هزار و 950 تومان و در سال 83 حدود 46 هزار و 470 تومان بوده است.

همچنین نرخ این سکه در سال 84 به 54 هزار و 470 تومان، در سال 85 به 72 هزار و 600 تومان و در سال 86 به 88 هزار و 250 تومان رسید، اما نرخ این سکه در سال87 به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت وبه طور متوسط در این سال به قیمت 105 هزار تومان به فروش رفت، این روند صعودی ادامه یافت و در سال 88 به 136 هزار تومان و در پایان سال گذشته به حدود 195 هزار تومان رسید.

جدول قیمت سکه نیم در 13 سال سال قیمت/ تومان 77 24648 78 33790 79 38445 80 36115 81 34590 82 39950 83 46471 84 54470 85 72600 86 88250 87 105000 88 136000 89 195000 ربع سکه

ربع سکه تمام بهار آزادی نیز از سال 77 یعنی از همان سالی که سکه نیم بهار وارد بازار شد، به عرصه خرید و فروش بازار سکه افزوده شد، متوسط نرخ این نوع سکه در سال مذکور 13 هزار و 850 تومان، در سال 78 حدود 18 هزار و 218 تومان، در سال 79 حدود 22 هزار و 419 تومان، در سال 80 معادل 21 هزار و 319 تومان، در سال 81 معادل 21 هزار و 657 تومان و در سال 82 حدود 24 هزار و 235 تومان بوده است.

نرخ این نوع سکه نیز همچنان روند صعودی را در پیش گرفت و در سال 83 به 28 هزار و 239 تومان، در سال 84 به 32 هزار و 130 تومان، در سال 85 حدود 37 هزار و 703 تومان، در سال 86 حدود 46 هزار و 979 تومان، در سال 87 حدود 54 هزار و 10 تومان، در سال 88 حدود 70 هزار تومان و در پایان سال گذشته حدود 106 هزار تومان شد که به بالای 100 هزار تومان رسیده است.

جدول قیمت ربع سکه در 13 سال سال قیمت (تومان) 77 13850 78 18218 79 22419 80 21319 81 21657 82 24235 83 28239 84 32130 85 37703 86 46979 86 54101 88 70000 89 106000 سکه گرمی

سکه گرمی نیز به عنوان دیگر سکه ضرب و منتشر شده توسط بانک مرکزی است که از بهمن ماه سال گذشته با قیمت 44 هزار و 700 تومان وارد بازار شد و هم اکنون نرخ آن به حدود 53 هزار تومان رسیده است.

روند بررسی نرخ سکه ها نشان می دهد که نرخ انواع آن طی سالهای اخیر همواره روند صعودی را داشته و به بالاترین حد خود در پایان سال گذشته و البته یک ماه ابتدای سال جاری رسیده است.

آخرین قیمتها حاکی است که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در پایان معاملات روز پنج شنبه گذشته 445 هزار تومان،طرح جدید416 هزار تومان، نیمسکه212 هزار تومان، ربع سکه 125 هزار تومانو سکه یک گرمی53 هزار تومان بوده است.

نرخ سکه ها روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود، این نرخ ها بر اساس قیمت طلای جهانی است، البته تحولات بازار نفت و طلا و برخی مسائل سیاسی و اقتصادی نیز در نرخها تاثیرگذار است.

==================

گزارش از فاطمه محمدی[. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید]