به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "موسی فقیه حقانی" معاونت پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر در اظهاراتی تاکید کرد: حرکت های اخیر منطقه را می توان جنبشی با رنگ اسلامی دانست که آمریکا و دیگر کشورهای غربی را دچار شوک و شگفتی کرد.

وی افزود: خاورمیانه تاکنون چندین بار شاهد ایجاد طرح هایی به عنوان خاورمیانه جدید بوده که خاورمیانه ای که هم اکنون در آن قرار دایم را می توان بسیار متفاوت تراز طرح و تحلیل هایقبلی دانست.

وی افزود: آنان در ابتدا از این تحولات دچار شگفتی شدند. آمریکایی ها در واکنش خود دچار تاخیر شدند.

در ادامه این نشست "محمد فرهاد کلینی" کارشناس ارشد مسائل استراتژیکبا اشاره به تمایلات اصلی آمریکا در منطقه که در امنیت اسرائیل، سیطره بر منابع انرژی و بازار تسلیحاتی خلاصه می شود اظهار داشت: آنان علاوه بر تحقق این اهداف استراتژیک در صدد کنترل دیگر بازیگران منطقه ای نیز بودند.

فقیه حقانی افزود: تحولات اخیر خاورمیانه باعث سقوط دو رژیمهمپیمانآمریکا و غرب شده و از طرفی در آستانه سقوط سومین رژیم همپیمان آنان در یمن هستیم.

وی در ادامه سیاست آمریکا را در قبال تحولات جدید به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول، کنش سیاسی که پاسخ فوری به صحنه بود. دوم، موج سواری و تحلیل نگاه به قیام های منطقه از طریق ابزار رسانه ای و سوم، تلاش برای انحراف و بهره برداری خاص از قیام ها .

این پژوهشگر مسائل سیاسی در ادامه تاکید کرد: امروز در حال ورود به موج دوم تحولات خاورمیانه هستیم که در آن نقش فرهنگ و نخبگان در حال بازیابی است. البته به اعتقاد من آمریکا همچنان در مرحله شناسایی قیام های اخیر قرار دارد و دچار سرگردانیو سردرگمی است.

در ادامه این نشست، "جهانگیر کرمی" کارشناس مسائل روسیه و استادیار دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت تحولات اخیر برای روسیه تاکید کرد: در اسناد استراتژیک روسیه منطقه خاورمیانه اولویت پنجم را دارد. آنان در نگاه به خاورمیانه به سه مبحث می پردازند نخست مبحث روابط تجاری، دوم مسائل امنیتیو سوم بحث نفوذ بین المللی با کنترل در خاورمیانه است. در واقع روسیه در نظر دارد با تاکتیک های متعدد این منافع سه گانه را حفظ کند که البته در برهه اخیر فاقد استراتژی بوده است.

آنان در تونس نسبت به تحولات غافلگیر شدند، در مصر ابتدا حمایت کرده و سپس در حل و فصل موضوع تاکید ورزیدند. در لیبی از قذافی حمایت نکردند و بر حل بحران تاکید داشتند. در یمن و بحرین سکوت کرده و در سوریه به علت روابط مشترک از دولت حمایت کردهو اصلاحات مورد نظر آن را مورد پشتیبانی قرار داده است.

وی تاکید کرد: در کل روسیه سیاست دوگانهمتناقض و مبهمی را داشته است که از مشکلات بنیادیناین کشوردر سیاست خارجینشات می گیرد. البته مقامات کرملین به طور ذاتی نسبت به این تحولات بدبین هستند و از تاثیر تحولات فعلی جهان عرب بر روسیه نگرانی دارد چرا که این کشور دارای اقلیت مسلمان است کهبا ملل عربی همدردی مشترک و حس حقارت دارد.

وی افزود:مقامات روسیههمچنین از باز شدن فضای سیاسی که زمزمهقدرت گرفتن اسلامگرایان را زنده کرده است نگرانی دارند.

جهانگیر کرمی تاکید کرد: در مجموع سیاست روسیه در منطقه ابتکاری نبوده آنان سیاستی تدافعی و انفعالی داشته اند که سردرگمی در آن قابل مشاهده است. البته در نظر داشتند در فضای بینابینی حرکت کنند که از تحولات عقب نمانند و از طرفی نسبت به آیندهجنبش های اخیر اظهار نگرانی داشته باشند.

در خاتمه بخش دوم نشست جنبش های مردمی اخیر خاورمیانه (بیداری اسلامی) دکتر "سعادت آقاجانی" پژوهشگر مسائل اروپا نگاهاین اتحادیهبه تحولات اخیر منطقه را مورد بررسی و نقد قرار داد.

وی تاکید کرد:اروپا هم مانند بقیه بازیگران بین المللی نسبت به تحولات اخیر دچار غافلگیری و شگفت زدگی شد.

وی با اشاره به اصطلاحات مورد استفاده اروپا در قبال تحولات اخیر که از آن به عنوان خیزش اعراب و انقلاب دموکراتیک عربی یاد می کنند افزود: این تحولات دو نتیجه بلافصل داشت:یکی اینکهسیاست های چند دهه ای اروپا در قبال خاورمیانه را دچار چالش کرد و دوم، زمزمه تهدیدات موسوم به جنوبی را که از کشورهای خاورمیانه نشات می گیرد زنده کرد.

کرمیبا اشاره به پایه هایسیاست اتحادیه اروپا که در سیاست همسایگی، سیاست مدیترانه ای و سیاست کشورهای عرب حوزه خلیج فارس متمرکز است افزود: عنصر اساسی این سیاستها حفظ وضع موجودو ایجاد ثبات بیشتر در منطقه بود که در پی تحولات اخیر آنان از اقدام و واکنش موثر باز ماندند و حداقلدر روزهای ابتدایی آغاز قیامدر تصمیم گیری دچار فلج کامل شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه سیاست اروپا در حال حاضر به مشارکت سیاست اروپا در کشورهای خاورمیانه به مشارکت برای رفاه و دموکراسی تغییر یافته است گفت: می توان سردرگمی و فرصت طلبی را سرفصل سیاست اروپا در قبال تحولات اخیر خاورمیانه دانست.[. برای مشاهده لینکها در سایت عضو شوید]